jäseneksi liittyminen


Geofyysikkojen liiton jäseneksi voidaan hyväksyä LOIMUun kuuluva hydrologian, merentutkimuksen tai meteorologian alalla työskentelevä henkilö joka on suorittanut tai suorittamassa loppututkintoa korkeakoulussa tai joka on saanut ylioppilastutkintoon pohjautuvan erikoiskoulutuksen jollakin geofysiikan alalla.

Hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäsenhakemuksen lähetät helpoimmin alla olevan lomakelinkin kautta, myös sähköpostitse tai postitse tulleet hakemukset toki käsitellään.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi LOIMUn jäsenyys, koulutustausta ja alalla työskentely sekä jäsenpostia varten sähköpostiosoite ja postiosoite.

jäsenen yhteystietojen päivitys


Jäsen vastaa itse siitä, että yhdistyksellä on tiedossaan ajantasaiset jäsenen yhteystiedot. Ilmoita kaikki osoitteenmuutokset tiedotussihteeri Marjo Hipille sähköpostilla (marjo.hippi (at) fmi.fi) tai käyttämällä alla olevaa lomakelinkkiä.

Geofyysikkojen liitto ry:n jäsenrekisteri


Rekisterinpitäjä
Geofyysikojen liitto ry, c/o Timo Laine, Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, 00101 Helsinki, www.geofyysikkojenliitto.org

Rekisterin yhteyshenkilö
GFL:n tiedotussihteeri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää luetteloa GFL:n jäsenistä ja pitää yhteyttä jäsenistöön.

Käsittelyn oikeusperuste
Yhdistyslaki (503/1989)

Rekisterin tietosisältö
Henkilöistä, jotka ovat GFL:n jäseniä kerätään seuraavat tiedot:
  • nimi
  • kotipaikka
  • yhteystieto (osoite tai sähköpostiosoite)
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin saadut tiedot saadaan rekisteröidyltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot ovat yhdistyksen sihteerin ja tiedotussihteerin käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot sijaitsevat kahdessa yhtäpitävässä tiedostossa yksi kummankin käsittelyyn oikeutetun henkilön suojatulla tietokoneella, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetulla henkilöllä. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit
Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.

Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevan epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua rekisterin yhteyshenkilöltä
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään jäsenyyden ylläpitoa varten.
Edellä mainitut pyynnöt, vaatimukset ja kiellot tehdään GFL:n tiedotussihteerille.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Muu informaatio
Geofyysikkojen liitto ry:n sääntöjen mukaan jäseneksi hakevan tulee kuulua johonkin akavalaiseen ammattiliittoon, joka tulee jäsenhakemuksessa ilmoittaa. Tätä tietoa käytetään vain jäseneksi hyväksymisen yhteydessä eikä sitä talleteta rekisteriin.